top of page

רישום והעברת זכויות

נוהל רישום:

לצורך רישום הדירה על שם הרוכש בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) לאחר רישום בית משותף, יש לפעול כדלקמן:


1. אישור עירייה: עליכם לפנות לעירייה בצירוף מכתבנו + עותק מהסכם הרכישה+ נסח טאבו לצורך קבלת אישור עירייה לרישום הדירה על שמכם.  להעביר למשרדנו אישור עירייה להעברת הזכויות בלשכת רישום המקרקעין המעיד על היעדר חובות, לרבות בהיטל השבחה (

תשומת ליבכם כי על אישור העירייה להיות בתוקף לחודשיים לפחות ממועד מסירתו למשרדנו.

להזמנת אישור עירייה באתר עיריית חולון, לחצו כאן

להזמנת אישור עירייה באתר עיריית קריית אונו, לחצו כאן

להזמנת אישור עירייה באתר עיריית תל אביב, לחצו כאן 

לאחר קבלת אישור העירייה, נא לשלוח אותו לבדיקה לדוא"ל: tabu@salantlaw.com

במידה ואישור העירייה התקבל בדוא"ל – נא לשלוח את הדוא"ל המקורי מהעירייה.

דיירים ללא משכנתא- אין צורך להגיע פיזית למשרדנו  לצורך השלמת רישום הדירה


2. אגרות: רישום הדירה כרוך להעביר למשרדנו תשלום בסך של 59 ₪ (אגרת רישום מכר: 42₪ + אגרת נסח טאבו לאחר הרישום :  17₪).

דיירים בעלי משכנתא - בנוסף לאמור לעיל
3.     במידה והרוכש נטל משכנתא לרכישת הדירה- בנוסף לאמור בסעיפים 1-2 לעיל, יש לפעול כדלקמן-
3.1.     עליכם לפנות לבנק לקבלת שטרי המשכנתא להגשה מקוונת מהבנק. נא לשלוח את 2 העמודים הראשונים לבדיקה בדוא"ל).
3.2.     על שטר המשכנתא לכלול :
3.2.1.            את מס' השטר ותאריך הרישום של כל הערת אזהרה שנרשמה לטובת הבנק בגין ההלוואה אשר נטלתם.
3.2.2.            את סכום המשכנתא בשטר המשכנתא כפי שמופיע בהערת האזהרה שנרשמה לטובת הבנק.  
3.3.    אגרות: סה"כ 236 ₪:  בנוסף לאגרת מכר +נסח, יש להעביר סך של 177 ₪ עבור רישום המשכנתא.

4.     קביעת פגישה במשרדנו :  טרם קביעת פגישה נא לשלוח לבדיקה צילום של אישור העירייה ושני עמודים ראשונים של שטר המשכנתא לבדיקה לדוא"ל: tabu@salantlaw.com
נא לציין בדוא"ל את פרטי הפרויקט/הבניין, הדירה, שם ות.ז., מס' טלפון נייד ליצירת קשר ומועדים אפשריים לקביעת פגישה במשרדנו בין השעות 9:00 – 16:00 בימים א'-ה'.


לאחר בדיקת תקינות המסמכים נעדכנם בהתאם בהמשך התהליך.  אין להגיע למשרדנו ללא תיאום מראש.
יש להגיע לפגישה עם תעודות זהות מקורית או דרכון (לא צילום).

אפשרויות תשלום:
דרך אפליקציית ביט לטלפון מס' 054 7830420 , נא להעביר לכתובת הדוא"ל המצוינת בסעיף 5 אישור
העברה.
דרך העברה לחשבון מס': 165005 סניף: 609 בנק: 12 על שם א. סלנט ושו
ת', נא להעביר לכתובת הדוא"ל
המצוינת אישור על העברה.

 במידה וישנן שאלות נא לפנות במייל בלבד – ohad@salantlaw.com.

תשלום עבור מוצרים/שירותים

bottom of page