top of page

נוהל העברת זכויות - חברה משכנת

נוהל העברת זכויות:

לצורך מתן אישור להעברת הזכויות בדירה, יש להמציא למשרדנו את המסמכים שלהלן :


1.    עותק מקורי/ נאמן למקור מהסכם המכר החתום ע"י הצדדים.
2.    פרטי קשר של הקונה/ים : מס' טלפון, כתובת מגורים, כתובת דוא"ל (ניתן לשלוח בדוא"ל)
3.    צילום ת.ז. כולל ספח פתוח של המוכר/ים והקונה/ים (ניתן לשלוח בדוא"ל)
4.    יפויי כח מאת המוכר והקונה בנוסח של משרדנו. יש להמציא שני עותקים מקוריים של ייפוי כוח למשרדנו חתומים בעט בצבע כחול ומאומתים כדין              (נא להעביר פרטי הצדדים + עו"ד מאמת החתימה לצורך הכנת יפויי הכח).

5.    אישור בכתב מהמוכר על הסכמה להעברת הזכויות לקונה לאחר גמר תשלום.
6.    
אישור מס שבח ורכישה, אישור עירייה להעברת הזכויות  (במידה ואישור העירייה התקבל בדוא"ל – נא לשלוח את הדוא"ל המקורי מהעירייה).

7.   מחיקת הערה האזהרה הרשומה לטובת המוכר (לאחר רישום הע"א לטובת הקונה). 

להזמנת אישור עירייה באתר עיריית חולון, לחצו כאן

להזמנת אישור עירייה באתר עיריית קריית אונו, לחצו כאן

להזמנת אישור עירייה באתר עיריית תל אביב, לחצו כאן 

7.    כמו כן יש לשלם שכ"ט כדלקמן:
•    פתיחת תיק
 : 351 ₪ כולל מע"מ.
•    עבור רישום הערת אזהרה לטובת הרוכש/בנק : 207 ₪ כולל מע"מ עבור כל הערת אזהרה.

•    עבור מחיקת הערת אזהרה הרשומה לטובת המוכר /בנק של המוכר : 139 ₪ כולל מע"מ עבור כל הערת אזהרה.
•    עבור מכתב יחוד דירה לאחר העברת הזכויות 117 ₪ (כולל אגרת נסח עדכני).
סה"כ 686 ₪ כולל מע"מ.
 
*עבור כל מכתב יחוד דירה שיתבקש, יש לשלם סך של 117 ₪ (כולל אגרת הוצאת נסח עדכני).
*עבור פעולות אחרות יגבה שכ"ט בהתאם לקבוע צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת מחיר מרבי לשירותי נותן שירות בהעדר רישום זכויות בפנקסי המקרקעין), תש"ס-1999.  המחירים המופיעים בצו הם הקובעים
* על מנת שלאחר רישום הבית המשותף, ניתן יהיה להשלים את רישום הדירה על שם הרוכש, נא הקפידו להמציא את כל המסמכים, אחרת לא יתאפשר לרשום את הדירה על שם הרוכש.

אפשרויות תשלום:

דרך אפליקציית ביט לטלפון מס' 054 7830420 - נא להעביר בדוא"ל אישור על העברה

דרך העברה לחשבון מס': 165005 סניף: 609 בנק: 12 על שם א. סלנט ושות', נא להעביר בדוא"ל אישור על העברה

מידה וישנן שאלות נא לפנות במייל בלבד –ohad@salantlaw.com

תשלום עבור מוצרים/שירותים

bottom of page