top of page

רישום והעברת זכויות

חברה משכנת:

משרדנו מבצע מעקב של העברות זכויות בפרויקטים של היזמים שלנו ומשמש מעין "טאבו" בשלב שבו הפרויקט נמצא בשלבי בנייה. לפיכך, על רוכש דירה בפרויקט לפעול בהתאם לנוהל המפורט בהמשך.

רישום זכויות בבית משותף:

משרדנו מבצע תיקון ורישום צו הבית המשותף בפרויקטים של היזמים שלנו עם סיום הבניה. לפיכך, על מנת להשלים את רישום הדירה על שם רוכש דירה (שהשלים את כל הנדרש בהתאם לנוהל העברת הזכויות דלעיל), יש לפעול בהתאם לנוהל המפורט בהמשך.

bottom of page